Arbocatalogus Minder Werkstress Meer Werkplezier goedgekeurd door de arbeidsinspectie. De beste oplossingen voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen nu praktisch bij elkaar in één naslagwerk!

Arbocatalogus 'Minder Werkstress, Meer Werkplezier' goedgekeurd

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arborisico’s in een sector. De Arbocatalogus Grafimedia behandelt 7 onderwerpen, waarvan werkdruk en stress er één is. Workbooster heeft in opdracht van de sociale partners het thema over werkstress geactualiseerd en de wijzigingen zijn goedgekeurd door inspectie SZW.

Intensief ontwikkeltraject
In 2018 is – mede naar aanleiding van opmerkingen van de inspectie SZW (vroeger bekend als Arbeidsinspectie) - besloten om de oude arbocatalogus brochure ‘Van werkstress naar Werkplezier’ te actualiseren. Na een intensief ontwikkeltraject is de geactualiseerde brochure met de nieuwe naam ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ goedgekeurd door inspectie SZW.

De goedkeuring van de inspectie SZW is een mooi resultaat omdat dit geactualiseerde arbocatalogusthema volgens de nieuwe toetsingsregels van SZW is behandeld. Er wordt nu – in tegenstelling tot enkele jaren geleden – niet meer marginaal getoetst maar volledig inhoudelijk.

Kortom: vanaf de start was de insteek om vakinhoudelijk en juridisch alles kloppend te maken. Maar de lat werd ook hoog gelegd omdat de sociale partners de ambitie hadden om een hulpmiddel te ontwikkelen waar bedrijven en medewerkers écht iets aan zouden hebben bij het terugdringen van werkstress in de praktijk. Ook de vormgeving is flink aangepakt. En alle links en de inhoudsopgave zijn clickable en verwijzen. De inspectie SZW heeft haar waardering uitgesproken voor de inspanningen die de sector heeft gepleegd en complimenteerde de sector met het resultaat.

Minder Werkstress, Meer Werkplezier

De Arbowet over werkstress
Een gezonde werkomgeving is meer dan alleen een gezonde en veilige werkplek. Werkdruk en stress komen, in meer of mindere mate, in elk bedrijf voor. Dus ook in de grafimedia. Psychosociale arbeidsbelasting (hierna te noemen PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om risico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Van deze verschillende vormen van PSA komt werkdruk het meest voor. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is werkstress het grootste beroepsrisico in ons land. Werkgevers zijn verplicht om het risico op alle vormen van PSA zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

De aanpak van werkstress is maatwerk
Danny Wilms, oprichter van netwerk Workbooster, is secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) en tevens auteur van het geactualiseerde themanummer: “De aanpak van werkstress is maatwerk. Er is niet één juiste methode of aanpak. Toch zijn er algemene richtlijnen te geven die de aanpak van werkstress succesvoller maken. In de arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ krijgen medewerkers en leidinggevenden praktische tips en concrete oplossingen om stress als gevolg van werkdruk en ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Ook is er een handig stappenplan opgenomen voor bedrijven voor de aanpak van werkdruk en stress. Daarnaast bevat het algemene informatie over bijvoorbeeld de oorzaken en de gevolgen van werkstress, checklists om stress te signaleren in de praktijk en manieren om werkstress bespreekbaar te maken. En ook wordt er aandacht besteed aan werkplezier. Deze catalogus heet niet voor niets ‘Minder werkstress, meer werkplezier’. Het is belangrijk om je ook te richten op de positieve aspecten van werk. Wie wil er geen werkplezier? Alle medewerkers hebben baat bij een positieve, op groei en ontwikkeling gerichte benadering.”

Waar mensen samenwerken, kunnen ongewenste omgangsvormen ontstaan

Meer aandacht voor ongewenste omgangsvormen
Naast het onderwerp ‘werkdruk’ wordt nu meer ingegaan op het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen’. De inspectie SZW besteedt hier in hun handhaving – in alle sectoren – meer aandacht aan en verwacht dat bedrijven concrete maatregelen nemen om het risico op ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk te voorkomen en te bespreken. Doen bedrijven dat niet, of niet voldoende, dan kan de inspectie SZW maatregelen treffen.

Allereerst moet in de risico-inventarisatie en -evaluatie in kaart worden gebracht hoe groot het risico op ongewenste omgangsvormen is en – indien er knelpunten zijn – maatregelen in het plan van aanpak om deze risico’s te minimaliseren.
Hóe bedrijven het risico op ongewenste omgangsvormen minimaliseren is maatwerk. Bedrijven zijn in ieder geval (naast evaluatie van het beleid) verplicht om voorlichting en instructie te geven aan leidinggevenden en medewerkers. Om bedrijven in de grafimedia hierin te ondersteunen zijn er twee korte praktische informatiefolders ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers die kunnen worden gebruikt op de werkvloer.

Andere voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen treffen zijn:

  • het opstellen van een gedragscode
  • een vertrouwenspersoon aanstellen
  • een klachtenregeling opstellen

Het geactualiseerde themanummer bevat nu ook voorbeeldprotocollen die door bedrijven kunnen worden gebruikt bij het afstemmen van de bovengenoemde maatregelen op hun bedrijfsspecifieke situatie.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder de door Workbooster ontwikkelde hulpmiddelen!

ARBOCATALOGUS 'MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPLEZIER'
Alle links en de inhoudsopgave zijn clickable en verwijzen. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

SAMENVATTING 'MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPLEZIER'
Deze tekst is een samenvatting van het officiële Arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’. Voor meer uitleg en informatie over alle genoemde onderwerpen verwijzen we dus vaak naar de brochure zelf. Als extra zijn – voorin de samenvatting– twee checklists opgenomen – voor medewerkers en het bedrijf om een eerste snelle indruk te krijgen of en zo ja hoe het werkplezier verder kan worden verbeterd. Verder zijn ook in deze samenvatting alle links en de inhoudsopgave clickable. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

HOE TE HANDELEN BIJ ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN? - HANDREIKING VOOR LEIDINGGEVENDEN
Het geven van voorlichting en instructie over ongewenste omgangsvormen aan leidinggevenden is verplicht. Deze korte praktische voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen is ontwikkeld voor leidinggevenden en kan worden gebruikt op de werkvloer. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

HOE TE HANDELEN BIJ ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN? - HANDREIKING VOOR MEDEWERKERS
Het geven van voorlichting en instructie over ongewenste omgangsvormen aan medewerkers is verplicht. Deze korte praktische voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen is ontwikkeld voor medewerkers en kan worden gebruikt op de werkvloer. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

Meer informatie?
Wil je zelf in jouw organisatie aan de slag met deze onderwerpen? Heb je een vraag of wil je gewoon eens sparren? Neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Meer weten?