Arbeidskundig onderzoek - Workbooster

Arbeidskundig onderzoek

Arbeidskundig onderzoek

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) is in 2002 ingevoerd met als doel het aantal arbeidsongeschikte medewerkers terug te dringen. Werkgever èn werknemer hebben de verplichting gekregen er alles aan te doen om weer zo snel als mogelijk het werkvermogen dat er is, zo goed als mogelijk te gaan benutten. Bij vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid wordt vaak advies gevraagd aan arbeidsdeskundigen.

Workbooster werkt samen met een gerenommeerd Arbeidskundig Adviesbureau met veel ervaring. Zij zijn in beginsel actief in alle sectoren, maar hebben extra kennis in de onderwijssector, de uitzend- en detacheringsbranche, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de overheid. Voor al hun klanten zijn ze een samenwerkingspartner waar een objectieve benadering centraal staat en waarbij de belangen van een werknemer en die van de werkgever even belangrijk zijn.

Een arbeidsdeskundige:

 • is specialist in mens, werk en inkomen; 
 • geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt deze af tegen belasting die werk met zich meebrengt; 
 • coacht mensen bij het bereiken van reële doelen op gebied van werk en inkomen.

  Wanneer is een arbeidskundig onderzoek noodzakelijk?
  Zodra er enige twijfel ontstaat of een werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen werk op termijn weer kan uitvoeren, is een onderzoek naar eventuele andere mogelijkheden noodzakelijk. Doe dit uiterlijk rondom de eerste jaarsevaluatie (±46e week van het verzuim) maar veelal is het verstandig om dit eerder te doen. Veelal zal een bedrijfsarts of casemanager dit eveneens adviseren.

  Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Kan de werknemer, gelet op de aanwezige beperkingen, het eigen werk weer gaan uitvoeren?
  • Is het eigen werk eventueel aan te passen?
  • Is er andere passende arbeid bij de eigen werkgever aanwezig?
  • Moet er omgezien worden naar andere passende arbeid elders?

  Kortom: waar en hoe kan de werknemer zijn of haar arbeidsmogelijkheden optimaal benutten? Daarbij staat altijd de vraag centraal of de gekozen oplossing duurzame inzetbaarheid met zich meebrengt.

  Wil een werkgever niet het risico lopen dat het UWV de maatregel oplegt om ook het 3e jaar het loon door te betalen, is snelle en adequate re-integratie vereist. In genoemde situatie is een arbeidskundig onderzoek dan al snel noodzakelijk.

  Bezwaar
  Het kan voorkomen dat je het oneens bent met de beslissing van het UWV of dat niet begrepen wordt hoe het oordeel tot stand is gekomen. Denk daarbij aan: 

  • (Dreigend) Bezwaar tegen een opgelegde loonsanctie, 
  • Niet eens met een uitgevoerde WIA of ZW beoordeling.

  Het Arbeidskundig Advies Bureau kan u (organisaties èn zeker ook particulieren) heel goed begeleiden in het eventuele bezwaar. Vooraf zal altijd een inschatting gemaakt worden in hoeverre het bezwaar een reële kans maakt. Dat gebeurt op basis van een zeer gereduceerd tarief. Pas daarna wordt, in goed onderling overleg, besloten of er wel of geen bezwaar wordt aangetekend. Let wel: bezwaar moet op tijd gemaakt worden, meestal binnen 6 weken. Wacht dus niet te lang.

  Dossiercheck / re-integratieadvies
  Soms kan een verzuimsituatie heel erg ingewikkeld zijn of om redenen stagneren. Het kan soms zo lastig zijn dat u even niet meer weet hoe verder en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Zij kunnen daarover advies geven en meedenken zodat er geen stagnatie in het re-integratie proces ontstaat.

  Voordeel: 

  • Voorkomen stagnatie 
  • Voorkomen van misverstanden 
  • Feedback op algemeen proces
  • Dossier beter op orde en betere motivatie op de te nemen vervolgstappen.

  Meer weten?  
  Laat het ons weten, dan nemen zij contact met je op en kijken vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn en of zij je kunnen helpen.