Artikel Actuele editie arbocatalogus werkstress van Danny Wilms in vakblad Arbo

Actuele editie Arbocatalogus over werkstress in de Grafimedia. Wat kunnen andere branches leren van het doorlopen traject?

Arbocatalogi bestaan sinds 2008. Het zijn als ware 'oplossingenboeken' met de belangrijkste arborisico's van een sector. En alhoewel niet verplicht, wel gewenst. Een goedgekeurde arbocatalogus heeft vele voordelen: 

  • Werkgevers krijgen bedrijfstakspecifieke oplossingen voor arborisico's aangereikt zodat ze zelf niet het wiel hoeven uit te vinden
  • Werknemers krijgen informatie over arborisico's en hoe hier gezamenlijk aan kan worden gewerkt
  • Een sector wordt minder gecontroleerd door de inspectie
  • De arbocatalogus levert een positieve impuls aan het bedrijfstakimago. 

De grafimedia beschikt sinds 2010 over een goedgekeurde arbocatalogus met zes arbeidsrisico's. Danny Wilms, oprichter van netwerk Workbooster, is als secretaris van de paritaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) betrokken geweest bij de totstandkoming. 

Nieuw, strenger toetsingskader van de arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie hanteert sinds 2019 een nieuw, strenger toetsingskader voor het goedkeuren van arbocatalogi. In de praktijk blijkt dat veel branches het (nog) lastig vinden om hier mee om te gaan. 

De grafimediabranche heeft besloten om de arbocatalogus te actualiseren en te laten toetsen conform het nieuwe toetsingskader. Daarbij is gestart met het thema psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA gaat het om arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Auteur Danny Wilms heeft met een klankbordgroep van werkgevers en werknemers, ruim een jaar gewerkt aan de actualisering. De intentie was om materiaal te ontwikkelen dat ook goed gebruikt kan worden door de vele kleine ondernemingen in de branche. Realiteitszin was ook belangrijk. Zo werd de oude titel 'van werkdruk naar werkplezier' vervangen door: 'Minder Werkstress, Meer Werkplezier'. De oude titel impliceerde dat je ernaar streeft alle werkstress te vervangen door werkplezier. Dat lukt nooit volledig. 

Waardevol
De arbeidsinspectie heeft de geactualiseerde arbocatalogus 'Minder Werkstress, meer Werkplezier' goedgekeurd en was onder de indruk. En de eerste reacties vanuit de sector zijn positief: 'Wat een indrukwekkend resultaat', 'waardevolle informatie', 'praktisch ingestoken', 'mooi vormgegeven'. Inmiddels blijkt dat de informatie en de tools ook al buiten de sector worden gebruikt (met bronvermelding). 

Artikel 'Actuele editie arbocatalogus' in vakblad Arbo
Download hier het artikel Actuele editie arbocatalogus verschenen in het vakblad Arbo nummer 1/2 in februari 2021.