Stichting stad en kerk brengt psychosociale arbeidsbelasting in kaart met de werkbalansmeter

WERKbalansmeter is een goede en complete methode om psychosociale arbeidsbelasting te meten

Stek - stichting voor stad en kerk - in Den Haag wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek zet zich in opdracht van de Protestantse Kerk Den Haag met professionals en vrijwilligers in voor mensen in de marge van de samenleving. Stek kent locaties in buurten en wijken, diverse maatjesprojecten en diaconaal opbouwwerk. Stek zet zich ook in voor de zorg voor kinderen in Moerwijk, begeleiding van scholieren in Transvaal en ondersteuning van het werk van verschillende uitdeelpunten van Voedselbank Haaglanden. Stek stimuleert zingeving, sociale cohesie, het doorbreken van isolement en het gezamenlijk optrekken van buurt en kerk.

Workbooster voerde in opdracht van Arbodienst Consense Arbo een onderzoek uit om de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in kaart te brengen. PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 
Wij vroegen Sandra de Vreede (manager bedrijfsvoering) naar haar ervaringen.

Voor het medewerkersonderzoek bij STEK is gebruik gemaakt van de WERKbalansmeter. Wat vind je van deze aanpak?

Het is een goede aanpak dat alle medewerkers worden bevraagd en ook zelf een globale terugkoppeling krijgen van hoe zij in het werk staan en wat ze zelf aan kunnen pakken om hun situatie te verbeteren als dat nodig is.

De ondernemingsraad is actief betrokken geweest bij de opzet van het onderzoek. Hoe is dat in zijn werk gegaan?

De OR heeft voor het onderzoek begon vragen kunnen stellen aan de onderzoeker en zelf vragen kunnen toevoegen. Daarin was een goed gesprek over nut en noodzaak van de vragen en de achterliggende behoeftes van de ondernemingsraad. Vanuit de onderzoeker werden goede adviezen gegeven.

Naast de bedrijfsrapportage WERKbalansmeter zijn de resultaten ook verwerkt voor het maken van een risico-inventarisatie (RI&E) van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) conform de Arbowet. Heeft het onderzoek met de WERKbalansmeter voldoende informatie opgeleverd om goed inzicht te krijgen in de bedrijfsspecifieke risico’s ten aanzien van PSA?

Jazeker. Er is zeer uitgebreid gerapporteerd op alle vragen, daarbij uitgesplitst in de vooraf bepaalde groepen met daarbij een branchevergelijking.

Wat vond je van de terugkoppeling en nabespreking over de resultaten van het onderzoek?

De terugkoppeling was grondig. Alle vragen zijn beantwoord en ook heeft de onderzoeker goed mee gedacht voor oplossingsrichtingen van de organisatie.

Wat heeft het medewerkersonderzoek de WERKbalansmeter jullie opgeleverd?

De bevestiging dat we goed en bewust bezig zijn met de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Het is duidelijk waar de verbeterpunten zitten en hoe bepaalde groepen aankijken tegen de arbeidsomstandigheden.

Hoe zou je de samenwerking met Workbooster willen omschrijven?

Goed. In het voortraject heeft de onderzoeker goed de tijd genomen om vragen te beantwoorden en de methodiek uit te leggen. Ook was vooraf duidelijk wat er aan de klant kant gedaan moest worden. Er wordt goede ondersteuning geboden bij de start en op de afgesproken momenten feedback gegeven op de voortgang. Ook was van te voren duidelijk wanneer het rapport klaar zou zijn.

Zouden jullie Workbooster aanbevelen bij anderen?

Jazeker, het is een goede en complete methode om alle aspecten van de PSA te meten. Danny is een kundige onderzoeker, die goed en duidelijk communiceert. Ik heb met veel plezier met hem samengewerkt.