Wilms Arbeidsinspiratie ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Workbooster ondersteunt KLM bij het optimaliseren van het beleid ongewenste omgangsvormen

Meer aandacht voor discriminatie
Door de actuele stand der wetenschap en professionele dienstverlening alsmede de toegenomen maatschappelijke aandacht voor discriminatie, is hier meer aandacht voor gekomen in organisaties. Ook de inspectie SZW besteedt hier in hun handhaving – in alle sectoren – meer aandacht aan en verwacht dat bedrijven concrete maatregelen nemen om het risico op ongewenste omgangsvormen (waaronder discriminatie) zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. 

Discriminatie wil zeggen dat er (direct of indirect) een onderscheid tussen personen wordt gemaakt op grond van:

 • Afkomst
 • Geslacht
 • Seksuele geaardheid
 • Leeftijd
 • Handicap of chronische aandoening
 • Politieke gezindheid
 • Arbeidsrelatie (fulltime of parttime)
 • Arbeidscontract (vast of tijdelijk)
 • Burgelijke staat
 • Nationaliteit
 • Godsdienst
 • Levensbeschouwing

Verplichtingen vanuit de Arbowet
Psychosociale arbeidsbelasting (hierna te noemen PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waar­onder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.

Hoe bedrijven het risico op ongewenste omgangsvormen minimaliseren is maatwerk

Werkgevers zijn verplicht om ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk te voorkomen, terug te dringen en de gevolgen te beperken. Allereerst door in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) in kaart te brengen hoe groot het risico op ongewenste omgangsvormen is en – indien er knelpunten zijn – maatregelen op te nemen in het plan van aanpak om deze risico’s te minimaliseren. Hóe bedrijven het risico op ongewenste omgangsvormen minimaliseren is maatwerk. Het beleid en de aanpak ten aanzien van het voorkomen van onge­wenste omgangsvormen moet passen bij de kenmerken van het bedrijf (processen, omvang, etc.), de medewerkers en de aanwezige risico’s.

In ieder geval is het geven van voorlichting en instructie aan leidinggevenden en medewerkers verplicht. Hetzelfde geldt voor evaluatie van het beleid. Onderstaand worden voorbeelden van maatregelen genoemd die bedrijven kunnen treffen.

 • een gedragscode opstellen
 • een vertrouwenspersoon aanstellen
 • een klachtenregeling opstellen
 • opvang, begeleiding en nazorg regelen
 • aanpakken van de daders

Naast organisatorische afspraken en protocollen is vooral een gezonde bedrijfscultuur belangrijk. Een werkklimaat waarin onder andere psychologische veiligheid centraal staat. Wie zich psychologisch veilig voelt, voelt zich op zijn gemak om dingen te zeggen. Wie dat gevoel niet heeft, houdt liever zijn mond. Een randvoorwaarde voor een gezonde bedrijfscultuur is inspirerend en effectief leiderschap

Afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E kan er worden voorzien in maatwerk op de genoemde terreinen. In de praktijk blijkt (vaak) dat inspectie SZW bij controle verwacht dat bedrijven al deze maatregelen hebben getroffen.

Vraag vanuit KLM
KLM heeft Workbooster ingehuurd om het team van KLM specialisten te versterken bij het maken van een inventarisatie van de gronden ten aanzien waarvan KLM werknemers gediscrimineerd kunnen worden. Danny Wilms, oprichter van netwerk Workbooster,  heeft vanaf september 2020 - na het opstellen van een projectplan - als projectleider/gecertificeerd Arbeid en Organisatie deskundige, samen met het team van specialisten gewerkt aan de inventarisatie. Het was een uitdaging om dit soort (emotionele) aspecten goed te onderzoeken omdat het voor KLM een lastige tijd is vanwege de onzekerheid en onrust rondom de coronacrisis en de reorganisatie. 

Recent is het onderzoeksrapport - naar volle tevredenheid van de opdrachtgever - opgeleverd. In het verlengde van deze opdracht heeft Workbooster ook geadviseerd bij:

 • het optimaliseren van de gedragscode van KLM 
 • het maken van voorlichtingsmateriaal ten behoeve van voorlichting en instructie aan leidinggevenden en medewerkers. 

KLM stuurt op een werkklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en respectvol met elkaar omgaat. De onderzoeksrapportage en gegeven adviezen zullen hier een positieve bijdrage aan leveren. 

KLM is een bedrijf met een brede verscheidenheid aan medewerkers, zowel in leeftijd, geslacht, geaardheid, culturele achtergrond en profiel. Diversiteit wordt bij KLM belangrijk geacht. Een essentieel aspect daarbinnen is dat iedereen zich ook betrokken, geaccepteerd en gewaardeerd voelt: inclusie. Het is KLM’s ambitie om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een werkgever die als rolmodel wordt gezien op het gebied van diversiteit en inclusie. Diversiteit en Inclusiviteit dragen bij aan KLM’s ambitie om Europa’s meest klantgerichte, efficiënte en duurzame netwerkmaatschappij te worden.