Workbooster ondersteunt Politie Nederland bij veranderopgave om psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen

Workbooster ondersteunt Politie Nederland bij veranderopgave

De politie is een organisatie die onder voortdurende druk staat van de politiek, media en vele anderen. Ze moeten van alles en liever vandaag nog dan morgen. Tegelijkertijd is het politievak een hoog risico beroep. In hun werk lopen politiemedewerkers meer dan gemiddeld risico op fysiek of psychisch letsel. Medewerkers staan dag en nacht klaar voor de samenleving waarbij ze onder uitdagende omstandigheden optimaal moeten kunnen functioneren. Medewerkers worden dan ook als het belangrijkste kapitaal gezien en vanuit goed werkgeverschap vindt Politie Nederland het cruciaal dat hun medewerkers veilig en gezond kunnen werken.

Politie Nederland heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld om Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) verder terug te dringen. Workbooster is als verandermanager gevraagd om te ondersteunen bij de landelijke implementatie van deze nieuwe aanpak.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Iedere werkgever is verplicht om een arbobeleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Daarin speelt de verplichte risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) van arbeidsrisico’s een belangrijke rol.

Een gezonde werkomgeving is echter meer dan alleen een gezonde en veilige werkplek. De Arbowet verplicht werkgevers ook om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en te beperken. PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Binnen het politievak is er een verhoogd risico op PSA. Om de PSA risico’s nog verder terug te dringen heeft de politie een nieuwe aanpak ontwikkeld.

Workbooster is gevraagd om de politie te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe PSA aanpak. Vanaf januari 2024 maken wij onderdeel uit van het Landelijke Expertise Team VGW.

Nieuwe aanpak om het PSA risico te inventariseren: MEMO 2.0 

PSA was in het kader van de RI&E een thema binnen de politie dat eenmaal in de drie jaar terugkeerde via een afzonderlijk medewerkersonderzoek/medewerkersmonitor (MEMO). Na een ontwikkeltraject van Schouten & Nelissen en TNO (Weerbaarheidsmonitor) is een nieuw geautomatiseerd en geintegreerd instrument ontwikkeld om de PSA risico’s te inventariseren. Op dit moment wordt hard gewerkt om het vernieuwde PSA instrument (MEMO 2.0) productierijp te maken.

In de nieuwe situatie wordt het vernieuwde PSA instrument MEMO 2.0 als vast onderdeel van de algemene RI&E uitgevoerd binnen de politie. Of direct als daar aanleiding voor is. Daarnaast kan er een verdiepende RI&E worden uitgevoerd als er na de basis RI&E PSA onvoldoende zicht is op de aard en omvang van de problemen en de achterliggende oorzaken.

Door het opnemen van psychosociale arbeidsbelasting in de algemene RI&E kan de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus worden gevolgd en blijft PSA periodiek onder de aandacht. Verder is een groot voordeel dat de teamchefs worden gefaciliteerd omdat het PSA plan van aanpak automatisch wordt gegenereerd op basis van de teamresultaten.

Naast een technische implementatie ligt er echter vooral ook een veranderopgave. Het gaat niet alleen om het instrument, maar alles wat daar uit voortvloeit (dialoog over de resultaten, een goed plan van aanpak opstellen, vervolg geven aan het plan van aanpak, etc).

Onze opdracht
Binnen het projectteam richten enkele collega’s zich op de technische realisatie of de inhoudelijke aspecten van MEMO 2.0. De focus van Workbooster ligt op de veranderopgave: het geven van veranderkundig advies en bijhorende acties voor een ‘warme’ implementatie van MEMO 2.0.

In plaats van het ‘wat’, gaat het vooral om het ‘hoe’. Oftewel, onze nadruk ligt op de aanpak, niet op de stip op de horizon. Dat vraagt om – in een actiegerichte omgeving als die van de politie - te vertragen, stakeholders goed mee te nemen en het veranderproces stapsgewijs en zorgvuldig te ontwerpen. Om zo te komen tot een samenhangend geheel aan interventies die de boel in beweging brengen.

Met de inbedding van MEMO 2.0 worden psychosociale aspecten van het werk systematisch aangepakt. En daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van het belangrijkste kapitaal: de politiemedewerkers.