Lerend netwerk duurzame inzetbaarheid voor MKB ondernemers

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers goed, gezond en gemotiveerd bij je werken en dus duurzaam inzetbaar zijn? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte in 2013 een campagne met als doel het agenderen van het onderwerp duurzame inzetbaarheid en het faciliteren van werkgevers en werknemers om hier zelf invulling aan te geven. De campagne bestond uit activiteiten zoals het publiceren van ‘goede praktijken’, het faciliteren van een lerend netwerk, het organiseren van bijeenkomsten en het aanbieden van een toolbox met hulpmiddelen.

Begin 2014 nam SZW - na een selectie op basis van kwaliteit en toegevoegde waarde - de door ons ontwikkelde instrumenten de WERKbalansmeter en de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid op in hun toolbox Duurzame Inzetbaarheid. De Toolbox Duurzame Inzetbaarheid was een verzameling instrumenten en methodieken om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te optimaliseren. De toolbox kon gebruikt worden door management, HR, OR/medewerkers of professionals. Na het invullen van een simpel keuzemenu, bepaalde de toolbox welk instrument kon bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, speciaal toegerust op jouw bedrijf. Onze instrumenten behoorden tot de meest geraadpleegde instrumenten van de toolbox.

Deelnemers Lerend MKB Netwerk Duurzame Inzetbaarheid

Vraag
Halverwege 2014 benaderde Ministerie SZW ons om  - in het kader van het programma duurzame inzetbaarheid – te helpen bij het opzetten van een lerend netwerk MKB ondernemers in Gelderland. Het doel van het netwerk was om werkgevers te inspireren en te motiveren om in de duurzame inzetbaarheid van hun mensen te investeren. Daarnaast werd ondernemers de gelegenheid geboden om onderling kennis uit te wisselen.

Onze aanpak
Workbooster heeft – in samenspraak met betrokken - een programma opgesteld voor de drie bijeenkomsten en traden op als gespreksleider. Een belangrijke rol werd ingevuld door ambassadeurs; bedrijven die al langer werkten aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Centraal in de bijeenkomsten stonden ‘nieuwe manier van organiseren’ en de positieve effecten daarvan op de bedrijfsresultaten en de medewerkers.

Danny Wilms interviewt ondernemer Carin Wormsbecher

Resultaat 
Na drie bijeenkomsten was het de bedoeling dat de deelnemers – zonder hulp van Workbooster - zelf verder konden gaan. Bij de evaluatie werd aangegeven door de deelnemers dat ze positief terugkeken op de drie bijeenkomsten. Benadrukt werd dat men altijd met de ‘eigen agenda’ en het ‘eigen bedrijf’ bezig was. En het verrassend was om dan te horen dat andere bedrijven ook met dezelfde vraagstukken bezig waren en hier oplossingen voor zochten. Het uitwisselen en delen van deze praktijkervaringen werd als verrijkend ervaren. De deelnemers spraken de wens uit om in 2015 het ‘nieuwe organiseren’ uit te willen werken met enkele vergelijkbare mkb bedrijven.