Verbeteren veiligheidscultuur sector Transport en Logistiek

Het Sectorinstituut is opgericht door de sociale partners en zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek.

Workbooster is goed bekend met de sector Transport en Logistiek. Oprichter Danny Wilms was tussen 2003 tot 2008 als projectmanager in dienst bij voorgangers van STL: BGZ Wegvervoer en later Gezond Transport. Zo was hij projectleider voor brancheprojecten zoals: marktonderzoek arbodiensten, leefstijlprogramma's, Gezond Transport Prijs, stresscampagne, vermoeidheid in het verkeer. Ook was hij de kerndeskundige voor de branche RI&E, ontwikkelde hij brancheopleidingen (zoals preventiemedewerker) en adviseerde hij bedrijven over personeelsbeleid.

Vraag
In 2012 stond arbeidsveiligheid in Europa hoog op de politieke agenda. Er werd groot belang gehecht aan het terugdringen van ongevallen op het werk. Ook in Nederland stelde het Ministerie van SZW een programma op om op nationaal niveau de doelstellingen verder uit te werken. Een van de conclusies was dat er niet meer regels, voorschriften en sancties moesten komen, maar dat het gedrag ten aanzien van veiligheid kon worden verbeterd. En er een cultuuromslag voor nodig was om het veilig werken in de praktijk verder te verbeteren. Ministerie van SZW vroeg enkele hoog-risico sectoren om een project te starten, waaronder sectorinstituut Gezond Transport.

Deelnemers Masterclass veiligheidsbewust bedrijf

Gezond Transport had een projectplan opgesteld met de titel: Een Veiligheidsbewust Bedrijf! De doelstelling van het project was bewust veiliger te werken, met als resultaat blijvend minder ongevallen. Doelgroep: bedrijven in de transport en logistieke sector die zich bij de ombuiging van de veiligheidscultuur actief wilden laten ondersteunen.

Gezond Transport vroeg Workbooster – als expert op het gebied van gedrag op de werkvloer – om ondersteuning bij het invullen van het projectplan en het uitvoeren van de verschillende onderdelen.

Het project bestond uit zes stappen

Stap 1 Intakegesprek met bedrijf
Uitwisseling van informatie en het bespreken van de wederzijdse verwachtingen.    

Stap 2 Veiligheidsscan
Een digitale veiligheidsscan die het bedrijf en de medewerkers inzicht geeft over de mate van het veiligheidsbewustzijn. De resultaten werden gebruikt als input voor de workshops en de verdere begeleiding van het bedrijf.

Stap 3 Masterclass met alle deelnemende bedrijven
Deelnemers waren lid van het directieteam van het bedrijf. Inhoud: bewustwording van het nut om te werken aan veiligheidscultuur, de invloed van de leiderschapsstijl op de veiligheidscultuur, uitwisselen van ervaringen en praktijkvoorbeelden.

Stap 4 Bedrijfsworkshop
Aansluitend op de veiligheidsscan en de Masterclass werd een interactieve workshop georganiseerd in het bedrijf met de leidinggevenden en een afvaardiging van medewerkers uit de gehele organisatie. De input voor de dag werd geleverd door de uitslag van de veiligheidsscan die voorafgaand was ingevuld. Hoofddoel van de dag was het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en aanpak.

Stap 5 Intervisiebijeenkomst/terugkomdag
Intervisie met alle deelnemende bedrijven. Terugkijken op de verschillende projectonderdelen, de effecten daarvan op het eigen bedrijf (lessons learned) en het uitwisselen van ideeën en oplossingsrichtingen voor knelpunten.

Stap 6 Evaluatie projectteam en monitoring veiligheidsscan
Evaluatie van het project en de ontwikkelde instrumenten, verantwoording naar SZW.

Onze aanpak
Wilms Arbeidsinspiratie heeft als lid van het projectteam

  • bij alle stappen van het project meegedacht over de opzet en de invulling
  • bij de toebedeelde bedrijven de intake, veiligheidsscan en workshops uitgevoerd
  • als trainer de masterclasses verzorgd met alle deelnemende bedrijven
  • als procesbegeleider de afsluitende intervisiebijeenkomsten verzorgd.

Gelet op onze expertise kregen wij daarnaast als specifieke taak om de inhoud van de benodigde online Bedrijfsscan veiligheidscultuur (stap 2) te ontwikkelen.

Bedrijfsscan veiligheidscultuur sector Transport en Logistiek

Wij hebben 8 richtinggevende thema’s gekozen die iets zeggen over de veiligheidscultuur. Zowel organisatorische, veiligheidsinhoudelijke en gedragsmatige aspecten kwamen aan de orde. Per thema een aantal stellingen. De uitslagen werden in een spindiagram gevat en voorzien van een korte toelichting. Zo kon het bedrijf zien hoe er op de verschillende aspecten werd gescoord. Er was daarbij geen sprake van goed of fout, maar enkel een weergave van de stand van zaken op dat ogenblik. De gemiddelden van directie/management werden afgezet tegen de gemiddelden van de medewerkers. Zo werd goed zichtbaar gemaakt hoe er binnen het bedrijf werd aangekeken tegen veilig werken.

Met het invullen van de scan was er een 0-meting uitgevoerd. De resultaten werden onder andere gebruikt als input voor de bedrijfsworkshops (vertrekpunt voor een constructieve dialoog) en de Masterclasses.

 Resultaat

  • Hoger veiligheidsbewustzijn (meetbaar!) bij de deelnemende bedrijven
  • Meer draagvlak voor en kennis over duurzaam en veilig werken bij directie, leidinggevenden en medewerkers van de bedrijven
  • Inzicht in wat collega bedrijven doen op dit gebied
  • Op bedrijfsniveau een plan van aanpak met praktische handvatten
  • Positieve beoordeling van de deelnemende bedrijven over het gevolgde traject